Adatvédelmi szabályzat

A Brazilka Bt. (székhely: 2016 Leányfalu Móricz Zs. út 311, cégjegyzékszám:13-06-019989/40 eng.szám: R-1203/95/1997), mint adatkezelő (a továbbiakban: IL Mondo Nyelvstúdió) Partnereit, mint érintetteket (a továbbiakban:Tanuló/Megrendelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény és a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szerint a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelése) az alábbiak szerint tájékoztatja.

Az IL Mondo Nyelvstúdió a jelen tájékoztató szerint Adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által 2018.május 25-ig vezetett Adatvédelmi
Nyilvántartásba bejelentette és a nyilvántartás számai:
Az IL Mondo Nyelvstúdió az Adatkezelések során folyamatos mentés, archiválás, vásárlói
szegmensek alkotása, leíró és a vásárlói szokásokat illető prediktív analitika tevékenységek elvégzésére külsős személyt nem vesz igénybe. Az IL Mondo Nyelvstúdió által kezelt adatokhoz az IL Mondo Nyelvstúdió munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek ez a munka – vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból az IL Mondo Nyelvstúdió irányadó vállalati szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelés célja: Tanuló/Megrendelő adatainak, oktatási/fordítási anyagának nyilvántartása, panaszok bejelentése, igények kezelése, kapcsolattartás, ajánlatküldés, jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése. Tanulótól/Megrendelőtől a jelentkezés során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek a Tanuló/Megrendelőtől elérhetőségével, a nyelvoktatással, fordítással, idegenvezetéssel kapcsolatos információk vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

Az IL Mondo Nyelvstúdió szolgáltatásait (nyelvoktatás, fordítás, idegenvezetés) szerződött partnerei útján látja el.Ennek érdekében továbbítja a Tanuló/Megrendelő adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. Ekörben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így jelentkezésével a Tanuló/Megrendelő kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez. Az IL Mondo Nyelvstúdió a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírás alapján kötelező.
IL Mondo Nyelvstúdió a partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal
felelősséget.
Az adatszolgáltatás önkéntes, az Adatkezelések jogalapja az egyes adatkezelések tekintetében a partnerek által külön-külön megadható előzetes és kifejezett hozzájárulásuk. A Tanuló/Megbízó az általa aláírt nyilatkozaton megadott bármelyik hozzájárulását bármikor külön-külön vagy együttesen visszavonhatja a lenti elérhetőségek bármelyikén. Egy hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az IL Mondo Nyelvstúdió a Tanuló/Megrendelő által az alábbiakban megadott személyes
adatait az adatkezelési cél megszűnéséig vagy az érintett adott hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli (attól függ, hogy melyik a korábbi) és ezt követően kerül sor az adatok törlésére.

A Tanuló/Megrendelő, mint érintett az Adatkezelésről az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy a Tanuló/Megrendelő elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérheti adatai helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is).

Az Adatkezelő elérhetőségei: Brazilka Bt. postacím: 2000 Szentendre Bolgár u.10 e-mail:
ilmondostudio@gmail.com

A Tanuló/Megrendelő jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie az IL
Mondo Nyelvstúdiónál és amennyiben ez nem vezet eredményre vagy a résztvevő ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a résztvevő dönthet úgy , hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetősége:112 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c telefonszáma: +36 1 391 1400 fax: +36 1 391 1410 e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu

2018.05.23